Error on Page : Index was outside the bounds of the array. मार्तिन हरिदत्त लछमन श्रीनिवासी :: :: :: पवित्र आत्माा :: कविता
डाउनलोड मुद्रण

अ+   अ-

कविता

पवित्र आत्माा
मार्तिन हरिदत्त लछमन श्रीनिवासी

अनुवाद - पुष्पिता अवस्थी